Pirini kosmiči

vrhunske kakovosti
℮ 300 g

Pira v zrnu - glazirano

vrhunske kakovosti
℮ 1000 g

Pirina kaša

vrhunske kakovosti
℮ 1000 g